Databáza nástrojov verejných inštitúcií v SR na podporu podnikania

Posledné aktualizované

Poradenstvo v oblasti oblasti vedy, výskumu a inovácií v biomedicíne a zdravotníckych technológiách

Typ nástroja
 • Poradenstvo
 • Poskytovanie informácií
 • Sprostredkovanie príležitostí
Vhodné pre sektory
 • Zdravotníctvo
Podporované aktivity
 • Výskum a vývoj
 • Modernizácia
Vhodné aj pre MsP
Rezort
Ministerstvo zdravotníctva SR
Kontakt
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37
Zdroj informácií
http://www.health.gov.sk/
Popis

Poskytovanie informácií ohľadne možností financovania, zahraničnej spolupráce, zdieľaniu informácií, možnostiach ochrany duševného vlastníctva, príprav žiadostí o granty. V oblasti vedy, výskumu a inovácií v biomedicíne a zdravotníckych technológiách.

Dotácie na vedu, výskum a vývoj

Typ nástroja
 • Dotácia
Vhodné pre sektory
 • Zdravotníctvo
Podporované aktivity
 • Výskum a vývoj
Vhodné aj pre MsP
Rezort
Ministerstvo zdravotníctva SR
Kontakt
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37

Vedecká rada MZ SR
Zdroj informácií
http://www.health.gov.sk
Popis

Príspevky na vedu a výskum v segmente zdravotníctva.

Záruka za vrátenie platby vopred (neplatobná banková záruka)

Typ nástroja
 • Záruky
Vhodné pre sektory
 • Všeobecné
Podporované aktivity
 • Export
Vhodné aj pre MsP
Rezort
Ministerstvo financií SR
Kontakt
Exportno-importná banka Slovenskej republiky (EXIMBANKA SR)
Grösslingová 1
813 50 Bratislava
Slovenská republika

odbor malých a stredných klientov
odbor veľkých klientov
Zdroj informácií
https://www.eximbanka.sk/
Popis

Záruka za vrátenie platby vopred (Advance Payment Guarantee) – vystavená na základe žiadosti príkazcu - dodávateľa v prospech odberateľa ako zaistenie v prípade nedodania tovarov/služieb príkazcom, ktorému odberateľ uhradil na základe kontraktu určitú sumu vopred.

Poistenie bankovej záruky (Produkt Z)

Typ nástroja
 • Poistenie
Vhodné pre sektory
 • Všeobecné
Podporované aktivity
 • Export
Vhodné aj pre MsP
Rezort
Ministerstvo financií SR
Kontakt
Exportno-importná banka Slovenskej republiky (EXIMBANKA SR)
Grösslingová 1
813 50 Bratislava

odbor poistenia neobchodovateľného rizika
Zdroj informácií
http://www.eximbanka.sk
Popis

Poistenie bankovej záruky slúži na minimalizáciu rizík spojených s poskytovaním bankovej záruky Vašou financujúcou bankou, ktorá v tomto prípade vystupuje v roli poisteného.

Poistenie akreditívu (Produkt L)

Typ nástroja
 • Poistenie
Vhodné pre sektory
 • Všeobecné
Podporované aktivity
 • Export
Vhodné aj pre MsP
Rezort
Ministerstvo financií SR
Kontakt
Exportno-importná banka Slovenskej republiky (EXIMBANKA SR)
Grösslingová 1
813 50 Bratislava

odbor poistenia neobchodovateľného rizika
Zdroj informácií
http://www.eximbanka.sk
Popis

Poistenie akreditívu Vám umožní využívať výhody akreditívu aj pri vývoze do krajín, v ktorých by komerčné banky neboli ochotné akceptovať riziko. Poisteným je v tomto prípade banka slovenského exportéra.